TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ | Thầy đừng bán tài liệu của web. Các website khác vui lòng KHÔNG RE-UP. Xin cảm ơn!
Tài liệu trên web này chủ yếu sưu tầm từ Internet, được Word hóa và sắp xếp lại có hệ thống để Thầy Cô tiện dùng, ít mất thời gian tìm kiếm hơn trên Internet. Thầy Cô trước khi đăng ký vui lòng dạo qua website, xem danh mục tài liệu, nếu phù hợp với nhu cầu của Thầy Cô thì xin mời đăng ký tài khoản. Khi đã đăng ký, vui lòng chịu trách nhiệm và tuân thủ điều khoản sử dụng. Xin cảm ơn!

Wednesday, 24 March 2021

5 ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KỲ 2 TIẾNG ANH 5 CÓ ĐÁP ÁN


 

ĐỀ 1


I. Find one word that has different pronunciation from others.

1. A. call    B. fall    C. shall    D. wall

2. A. clown    B. down    C. own    D. town

3. A. above    B. glove    C. love    D. move

4. A. cow    B. show    C. know    D. throw

5. A. clear    B. bear    C. hear    D. dear

II. Choose the correct answer.

1. What are you _________?

A. draw    B. drawing    C. drew

2. Why shouldn’t I play with the _____? – Because you may cut yourself.

A. knife    B. wall    C. ball

3. I have to visit the ________ because of my toothache.

A. doctor    B. surgeon    C. dentist

4. They should not jump into the water. They may _______.

A. drown    B. hot    C. crawl

5. What do you _____ of the story? – I think it is interesting.

A. know    B. understand    C. think

III. Read and match.

1. Don’t play with the matches!        A. You may fall off the swing.

2. Don’t swing too fast!            B. You may get a burn.

3. Don’t play with the knife!          C. It may bite you.

4. Don’t play with a strange dog!        D. You may get a cut.

Answer:

1-

2 -

3 -

4 -

XÁC NHẬN