Các bạn admin của các trang web khác vui lòng không re-up tài nguyên của web này vì mục đích quảng cáo, thương mại hay bất kỳ mục đích nào khác. Xin cảm ơn các bạn!
TÀI LIỆU TRÊN WEBSITE ĐƯỢC SƯU TẦM CÓ CHỌN LỌC, CÓ CHẤT LƯỢNG, HẦU HẾT LÀ FILE WORD. PHÍ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG RẤT RẺ. MỜI BẠN THAM KHẢO, ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN SỬ DỤNG. XIN CẢM ƠN!
Loading..

Wednesday, 24 March 2021

5 ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KỲ 2 TIẾNG ANH 5 CÓ ĐÁP ÁN


 

ĐỀ 1


I. Find one word that has different pronunciation from others.

1. A. call    B. fall    C. shall    D. wall

2. A. clown    B. down    C. own    D. town

3. A. above    B. glove    C. love    D. move

4. A. cow    B. show    C. know    D. throw

5. A. clear    B. bear    C. hear    D. dear

II. Choose the correct answer.

1. What are you _________?

A. draw    B. drawing    C. drew

2. Why shouldn’t I play with the _____? – Because you may cut yourself.

A. knife    B. wall    C. ball

3. I have to visit the ________ because of my toothache.

A. doctor    B. surgeon    C. dentist

4. They should not jump into the water. They may _______.

A. drown    B. hot    C. crawl

5. What do you _____ of the story? – I think it is interesting.

A. know    B. understand    C. think

III. Read and match.

1. Don’t play with the matches!        A. You may fall off the swing.

2. Don’t swing too fast!            B. You may get a burn.

3. Don’t play with the knife!          C. It may bite you.

4. Don’t play with a strange dog!        D. You may get a cut.

Answer:

1-

2 -

3 -

4 -

XÁC NHẬN