TÀI LIỆU TRÊN TRANG WEB NÀY ĐƯỢC SƯU TẦM CÓ CHỌN LỌC TỪ FACEBOOK, ZALO, CÁC TRANG WEB,... NẾU BẠN THẤY PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU, MỜI BẠN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN SỬ DỤNG
TÀI LIỆU TRÊN WEBSITE NÀY LÀ TÀI LIỆU SƯU TẦM, NẾU LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁ NHÂN NÀO, VUI LÒNG LIÊN HỆ giaoandethitienganh.info.contact@gmail.com WEB SẼ GỠ BỎ NGAY LẬP TỨC.
Loading..

5 ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KỲ 2 TIẾNG ANH 5 CÓ ĐÁP ÁN


 

ĐỀ 1


I. Find one word that has different pronunciation from others.

1. A. call    B. fall    C. shall    D. wall

2. A. clown    B. down    C. own    D. town

3. A. above    B. glove    C. love    D. move

4. A. cow    B. show    C. know    D. throw

5. A. clear    B. bear    C. hear    D. dear

II. Choose the correct answer.

1. What are you _________?

A. draw    B. drawing    C. drew

2. Why shouldn’t I play with the _____? – Because you may cut yourself.

A. knife    B. wall    C. ball

3. I have to visit the ________ because of my toothache.

A. doctor    B. surgeon    C. dentist

4. They should not jump into the water. They may _______.

A. drown    B. hot    C. crawl

5. What do you _____ of the story? – I think it is interesting.

A. know    B. understand    C. think

III. Read and match.

1. Don’t play with the matches!        A. You may fall off the swing.

2. Don’t swing too fast!            B. You may get a burn.

3. Don’t play with the knife!          C. It may bite you.

4. Don’t play with a strange dog!        D. You may get a cut.

Answer:

1-

2 -

3 -

4 -

XÁC NHẬN

No comments:

Post a Comment